چادر نماز

استاندارد قد چادرهای نمازی موسسه حجاب و عفاف جهت پوشش کامل قد تمامی خانم ها 175 سانتی متر می باشد. جنس پارچه های چادر نمازی دو نوع ایرانی و خارجی می باشد. پارچه های نمازی ایرانی گلچهر، بروجرد، کاشان و کودری و پارچه نمازی خارجی اندونزی، هند، پاکستان و... می باشد. مدل های چادرهای نمازی موسسه حجاب و عفاف دانشجویی جلو بسته، لبنانی، کیسه ای، مقنعه بلند و دامن و سنتی با مقنعه می باشد.

دیگر محصولات