چشم انداز

عفاف و حجاب
 • تبیین و آسیب شناسی خانواده و نهادهای تربیتی در انتخاب نوع پوشش افراد

 • تبیین و آسیب شناسی نقش رسانه ها و ابزار تبلیغاتی در انتخاب نوع پوشش افراد

 • بررسی و آسیب شناسی تربیت دینی در انتخاب نوع پوشش افراد

 • شناسایی و بررسی نقش پوشش در سلامت روان افراد جامعه

 • تبیین و بررسی نقش حجاب و پوشش اسلامی در روابط سالم اجتماعی

 • تلاش در جهت ارائه الگوهای پوشش مناسب منطبق با علایق نسل جوان و ارزش ها و معیار های اسلامی-ایرانی

 • تلاش در جهت ارائه الگو های صحیح پوشش به خانواده ها و نهاد های تربیتی جامعه در برخورد با پوشش نسل جوان

 • تلاش در جهت ارائه الگوهای مناسب پوشش ایرانی- اسلامی به رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی برای ترویج ارزش ها و پوشش های ایرانی-اسلامی

 • کمک به ایجاد پایگاه اطلاعاتی به منظور ترویج و اشاعه پوشش مناسب به جامعه

 • تبیین و ارائه پیشنهاد ها و راهکار های مناسب به دستگاه های ذی صلاح و ذی ربط

 • کمک به ایجاد یک سیستم مشاوره علمی در زیر شاخه های روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی و ارائه الگو در خصوص حجاب اسلامی